Ju lutemi, lexoni me kujdes këto Kushte dhe Afate. Këto janë Kushtet dhe Afatet e përgjithshme që regullojnë aksesin dhe përdorimin nga ana juaj te kesaj faqeje (“Site”). Nëse nuk jeni dakord me këto kushte, nuk duhet të vazhdoni më tej në këtë faqe. Nëse vazhdoni ta përdorni faqen dhe/ose shërbimet që ajo përmban, ju keni rënë dakord t’i bindeni këtyre Kushteve dhe Afateve.

1. Përdorimi i permbajtjes

1.1 Shërbimet që ne ju ofrojme përmes kesaj faqeje janë Permbajtja dhe Funksionet e disponueshme ne këtë Faqe, ose që ju ofrohen si rezultat i përdorimit nga ana juaj te Faqes (“Shërbimet”).

1.2 Ju pranoni dhe bini dakord se ju lejohet ta përdorni Faqen dhe Shërbimet vetëm sic percaktohet shprehimisht në këto Kushte dhe Afate ose sic përcaktohet në vete Faqen.

1.3 Ju bini dakord se Faqja dhe Shërbimet janë për përdorimin tuaj personal nepermjet nje kompjuteri ose pajisjeje te vetme.

1.4 Ju nuk mund të:

• kopjoni, zbuloni, modifikoni, riformatoni, shfaqni, shpërndani, licensoni, transmetoni, shisni, zbatoni, publikoni, transferoni ose te vini ne dispozicion Shërbimet ose informacionin që ju merrni gjatë perdorimit te Shërbimeve ose aksesit ne Faqe.
• hiqni, ndryshoni ose fshihni në asnjë mënyrë informacionin në Faqe dhe/ose Shërbimet ose të përdorni materialet e marra gjatë përdorimit te Faqes dhe/ose Sherbimeve, përvecse sic është përcaktuar në këto Kushte dhe Afate
• kopjoni, cmontoni (pjesërisht ose tërësisht) software-t e përdorur në Faqen dhe/ose Sherbimet (përvec sa lejohet shprehimisht nga ligji i zbatueshëm)
• kopjoni ose përdorni materiale të marra nga Faqja dhe/ose Shërbimet për qëllime komerciale
• hiqni, fshihni ose ndryshoni të drejtat e autorit, të markës tregtare ose njoftime te tjera te pronësise intelektuale që përmban materiali origjinal ose nje material i kopjuar ose printuar nga Faqja ose i marre nga Shërbimet.

1.5 Përdorimi caching, akseleratore http si Harvest, Squid, Netscape proxy ose Microsoft Catapult, ose teknologji e ngjashme është i ndaluar, sidoqoftë, ju jeni përgjegjës për t’u siguruar se po shihni versionin më të fundit të faqjes në lidhje me përmbajtjen.

2. Detyrimet tuaja

2.1 Ju garantoni se do të përdorni Faqen dhe Shërbimet në përputhje me këto Kushte dhe Afate, sic duhet dhe në mënyre të ligjshme dhe ju garantoni se nuk do të kryeni (dhe se nuk do të lejoni të tjerët të kryejnë) veprimet e mëposhtme, dhe jo vetëm:

2.1.1 të merrni, aksesoni ose transmetoni Përmbajtje të pahijshme, pornografike, kërcenuese, raciste, të rrezikshme, fyese, diskretituese, në shkelje të konfidencialitetit, në shkelje të të drejtave të pronësise intelektuale (përfshi te drejtat e autorit), të dënueshme ose të paligjshme;

2.1.2 të shmangni identifikimin e përdoruesit ose sigurine e host-uesit, rrjetit ose llogarisë (referuar si “cracking ” ose “hacking”) dhe as të ndërhyni në shërbimin e një përdoruesi, host-uesi ose rrjeti (referuar si “sulme që pengojne shërbimin”) dhe as të kopjoni faqe ose të regjistroni fjalekalime identike në motoret e kërkimit për të corientuar përdoruesit e tjerë në mënyrë që ata të mendojnë se po lexojne faqen e ligjshme te Peshkatari.al (referuar si “vjedhje e faqes”) ose të përdorni Faqen për Shërbime për të tjera të paligjshme ose të dënueshme. Përdoruesit që kryejnë një shkelje në lidhje me sistemet ose sigurine e rrjetit mund te kryejnë nje shkelje penale ose civile dhe Peshkatari.al, vetëm me të drejten e saj ekskluzive, do të bashkepunojë plotësisht për hetimin e shkeljeve penale të dyshuara, shkeljeve të sistemeve ose sigurise së rrjetit sipas udhëzimeve për zbatimin e ligjit ose udhëzimet nga autoritetet përkatëse.

2.1.3 do të përdorni Faqen dhe/ose Shërbimet për të reklamuar, për të ofruar shitje të mallrave ose shërbimeve për qëllime komerciale pa miratimin me shkrim të Peshkatari.al ;

2.1.4 me dijeni ose per shkak te pakujdesise te transmetoni Permbajtje elektronike (perfshi viruset) nepermjet Faqes dhe/ose Sherbimeve, te cilat shkaktojne ose mund te demtojne ne cfaredo niveli sistemet e kompjuterit te Peshkatari.al ose te perdoruesve te tjere te Internetit.

2.1.5 shfrytezoni ne menyre te paligjme, te beni kerkoni sasi te larta trafiku, te shperndani ose dergoni letra zinxhir, “junk mail” ose “spam” te cfaredo lloji, vezhgime, konkurse, skema piramidale ose te angazhoheni ne veprime qe kane per qellim te pengojne perdoruesit e tjere te perdorin dhe gezojne faqen dhe/ose Sherbimet ose nje faqe tjeter, ose ne veprime qe mund te demtojne ose prishin reputacionin e Peshkatari.al ose te nje pale te trete.

2.2 Ju pranoni se sherbimet e tabeles se buletinit (informativ) qe mund te ofrohen nga Peshkatari.al (“Sherbimet e Komunikimit Publik”) jane komunikime drejtuar publikut dhe komunikimet tuaja mund te disponohen nga te tjeret dhe per pasoje duhet te tregoheni te kujdesshem kur zbuloni informacion personal ose sensitiv ose cfaredo informacioni qe mund t’ju identifikoje. Peshkatari.al nuk mban pergjegjesi per dhe nuk kontrollon e verteton Permbajtjen e Sherbimeve te Komunikimit Publik.

3. Informacioni Juaj

Përdorimi i të dhënave tuaja personale nga ana e Peshkatari.al bëhet sipas Deklaratës së Politikave të Privatësise të Peshkatari.al (linku i politikes së privatësise në fund të faqes), që është pjese e këtyre Kushteve dhe Afateve.

4. Të drejtat e pronësisë

4.1 Të gjitha Markat Tregtare të përdorura në këtë faqe dhe/ose në Shërbimet janë markat e Peshkatari.al ose të një shoqerie të Peshkatari.al. Ju do te përdorni në mënyrën e duhur Markat dhe nuk do t’i përdorni ato, qofshin disenjo apo fjalë (1) si pjese e markave tuaja, (2) në mënyra që mund të shkaktojne konfuzion; (3) për të identifikuar produkte që nuk kanë të bëjnë më të; (4) për të nënkuptuar vërtetim të produkteve ose shërbimeve që nuk kanë të bëjnë me to; ose (5) në mënyra që shkaktojnë ose mund t’i sjellin dëm reputacionit të Peshkatari.al ose te Markave Tregtare.

4.2 Ju pranoni dhe bini dakord se Sherbimet dhe Faqja ose nje pjese e tyre, qe ju eshte prezantuar nga Peshkatari.al, reklamuesit ose nje pale e trete, mbrohen nga te drejtat e autorit, nga markat tregtare, markat e sherbimit, patenta dhe te drejta ose ligje te tjera qe kane te bejne me pronesine. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara shprehimisht.

4.3 Ju lejohet ta perdorni Faqen dhe Sherbimet vetem sipas parashikimeve ne keto Kushte dhe Afate dhe asgje ne Faqe dhe/ose Sherbime nuk do te interpretohet si dhenie ndaj pales tuaj te nje licence, ose si kalim ose te drejta te tjera te pronesise intelektuale ose te drejta te tjera te pronesise te Peshkatari.al, te nje anetari te Peshkatari.al ose te nje pale te trete, te nekuptuara ose jo.

4.4 Me kete dokument ju i jepni Peshkatari.al leje te perhershme, te pakthyeshme, pa taksa, te vlefshme ne mbare boten per te riprodhuar, transferuar, modifikuar, pershtatur dhe/ose publikuar, sic mund te konsiderohet e pershtatshme nga Peshkatari.al dhe pa ju njoftuar, te Permbajtjes qe ju na e jepni nepermjet e-mailit, postes, nepermjet Faqes dhe/ose Sherbimeve, pervecse nese keni deklaruar ndryshe ne kete komunikim.

5. Kostot

5.1 Momentalisht perdorimi i Faqes eshte pa pagese. Sidoqofte, Peshkatari.al rezervon te drejten te tarifoje aksesin ne nje pjese te Faqes ose ne te gjithe Faqen ne te ardhmen, me kusht qe t’ju njoftoje qartazi kur ju aksesoni ate pjese te Faqes qe eshte me pagese.

5.2 Ju duhet te keni te gjitha pajisjet e nevojshme per te aksesuar Faqen dhe Sherbimet ne Internet dhe te mbani pergjegjesi per shlyerjen e detyrimeve te thirrjeve te telefonit, me tarifat e publikuara nga operatori telefonik me ane te te cilit ju kryeni thirrjet lokale ose me tarifa te tjera te aksesit ne internet qe mund t’ju tarifohen. Nese pajisjet tuaja nuk suportojne teknologjine perkatese, perfshi dhe pa u kufizuar me kriptimin, ju mund te mos jeni ne gjendje te perdorni disa Sherbime te caktuara ose te aksesoni informacion te caktuar ne Faqe.

6. Pergjegjshmeria per permbajtjen

6.1 Vetem ju jeni pergjegjes per marrjen e te gjitha masave perpara perdorimit te Faqes dhe Sherbimeve per permbushjen e qellimeve tuaja dhe deri me tani. Sherbimet perditesohen ne menyre periodike dhe ju duhet te kontrolloni Faqen dhe Sherbimet rregullisht per t’u siguruar se keni informacionin me te fundit. Duhet gjithashtu te rifreskoni shfletuesin tuaj sa here qe vizitoni Faqen dhe Sherbimet per t’u siguruar se keni shkarkuar versionin me te fundit te Faqes dhe Sherbimeve.

6.2 Faqja dhe Sherbimet ofrohen “sic jane”. Edhe pse kemi bere cdo perpjekje per te dhene informacion te sakte ne keto faqe, as Peshkatari.al dhe asnje nga punonjesit e saj, asnje anetar i Peshkatari.al, asnje furnizues i tyre ose punonjes, nuk perben nje garanci te shprehur ose te nenkuptuar, dhe nuk merr pergjegjesi ligjore (per aq sa lejohet nga ligji) ose pergjegjesi se Permbajtja qe gjendet ne Faqen dhe Sherbimet eshte e pershtatshme, e besueshme, e volitshme, e sakte dhe e plote.

6.3 Ju pranoni se Peshkatari.al nuk eshte ne gjendje te ushtroje kontroll mbi sigurine ose temen e Permbajtjes qe kalon ne Faqe apo permes Sherbimeve dhe Peshkatari.al me ane te ketij dokumenti perjashton te gjitha pergjegjesite cfaredo lloji per marrjen ose transmetimin e Permbajtjes se denueshme te cfaredo lloji.

7. Pergjegjshmeria per permbajtjen e paleve te treta

7.1 Faqja permban lidhje per ne adresat, faqet, produktet dhe sherbimet qe perdoren edhe nga Peshkatari.al dhe ju bini dakord se perdorimi nga ana juaj i adresave, faqeve dhe sherbimeve gjithashtu i nenshtrohet kushteve dhe afateve, nese ekzistojne, te faqeve, adresave ose te produkteve dhe sherbimeve. Keto Kushte dhe Afate do te quhet se jane integruar ne secilat kushte dhe afate. Ne rast te nje kundershtie, kushtet dhe afatet qe permban faqja ose adresa ose qe kane produkti dhe sherbimi perkates do te mbizoterojne ndaj ketyre Kushteve dhe Afateve.

7.2 Peshkatari.al nuk mban pergjegjesi per dhe nuk verteton, pervec rasteve kur eshte deklaruar shprehimisht, Permbajtjen e krijuar ose te publikuar nga pale te treta qe gjendet ne Faqen dhe Sherbimet ose qe mund te jete i lidhur me Faqen.

7.3 Faqja dhe/ose Sherbimet mund te perdoren nga ana juaj per t’u lidhur me faqe, me burime dhe/ose rrjete te tjera. Peshkatari.al nuk mban pergjegjesi per Permbajtjen, sherbimet e te tjera si keto dhe ju bini dakord t’i perdorni keto faqe, burime dhe/ose rrjete ne perputhje me politikat e perdorimit.

7.4 Sipas Paragrafit 11 ju bini dakord se Peshkatari.al ne pergjithesi nuk monitoron apo redakton, dhe as nuk i kerkohet te monitoroje dhe redaktoje perdorimin e Faqes dhe Sherbimit apo natyren e Permbajtjes qe Ju dhe te tjeret shfletoni dhe Peshkatari.al perjashtohet nga te gjitha pergjegjesite e cfaredo lloji (per aq sa lejohet nga ligji) qe lindin nga Sherbimet, dhe sidomos por pa u kufizuar me sa me siper, natyren e Permbajtjes. Pavaresisht nga sa me siper, Peshkatari.al rezervon te drejten te redaktoje, bllokoje ose heqe Sherbimet dhe/ose Permbajtjen ne cdo kohe nese Peshkatari.al, vetem permes gjykimit te saj, beson se eshte e nevojshme per te parandaluar shkeljen e ketyre Kushteve dhe Afateve ose shkeljen e ligjeve dhe rregulloreve te zbatueshme.

8. Perjashtimi i pergjegjesise

8.1 Asgje ne keto Kushte dhe Afate nuk do te kufizoje ose perjashtoje pergjegjesine e Peshkatari.al per vdekjen apo demin e shkaktuar nga neglizhenca nga ana e Peshkatari.al, faji ose pergjegjesi te tjera, te cilat nuk mund te kufizohen ose perjashtohen sipas ligjit te zbatueshem.

8.2 Peshkatari.al do te beje perpjekje te arsyeshme per te garantuar se Faqja ose Sherbimet mirembahen dhe jane te disponueshme por disponueshmeria e tyre mund te varet nga pajisjet tuaja, rrjetet e komunikimit, numri i madh i personave qe tentojne te perdorin rrjetin ose Internetin ne te njejten kohe ose shkaqe te tjera qe kane ndikim mbi te, dhe mund te mos arrije te ofroje disponueshmeri te faqes ose te kete nevoje per mirembajtje pa njoftim.

8.3 Peshkatari.al nuk do te mbaje pergjegjesi per deme te caktuara, indirekte ose konsekuente ose per cfaredo demi, qofshin keto deme te shkaktuara nga zbatimi i kontrates, nga neglizhenca ose veprime jashte kontraktore, qe lindin nga ose ne lidhje me kryerjen apo perdorimin e Sherbimeve te Faqes dhe sidomos, por pa u kufizuar me sa me siper, Peshkatari.al perjashton ne vecanti te gjitha pergjegjesite ne lidhje me humbjet e shkaktuara nga:

8.3.1 perdorimi nga ana juaj i Faqes dhe Sherbimeve ose i Permbajtjes apo Sherbimeve ose humbja e Sherbimeve apo Permbajtjes tuaj per shkak te vonesave, mos dergimi, mos marrja ose nderprerja e sherbimeve; dhe

8.3.2 defektet ose kostot, humbja e fitimeve, humbja e Permbajtjes tuaj ose humbje pasuese te shkaktuara nga perdorimi nga ana juaj ose pa aftesia juaj ne perdorimin apo aksesin ne Faqen dhe Sherbimet, nga nje difekt, pezullim ose terheqje nga nje pjese ose nga e gjitha Faqja ose Sherbimet ne cdo kohe.

8.4 Te gjitha kushtet dhe garancite qe mund te nenkuptohen ose integrohen ne keto Kushte dhe Afate ne perputhje me ligjin ose praktika, perjashtohen shprehimisht ne kete dokument per aq sa lejohet nga ligji.

8.5 Masa e vetme qe ju mund te merrni sipas ketyre Kushteve dhe Afateve eshte te mos vazhdoni perdorimin e Faqes dhe Sherbimeve.

8.6 Peshkatari.al ben te gjitha perpjekjet per te garantuar sigurine e komunikimeve tuaja. Sidoqofte, per arsye qe ne nuk mund t’i kontrollojme, ju paralajmerojme se ekziston reziku qe komunikimet tuaja te pergjohen ne menyre te paligjshme apo te aksesohen nga rrjete te paleve te treta, te cilat ne nuk mund t’i kontrollojme. Interneti nuk eshte nje mjedis i sigurte. Permes tij mund te shkarkohen programe ose materiale te padeshiruara dhe pa dijenine tuaj.

9. Demshperblimi nga ana juaj

9.1 Me ane te ketij dokumenti ju bini dakord plotesisht se do te demshperbleni dhe se nuk do te beni pergjegjes Peshkatari.al per dhe ne lidhje me pretendimet e ngritura nga nje pale e trete si rezultat i perdorimit te Faqes dhe Sherbimeve ose per ofrimin nga ana juaj ndaj Peshkatari.al te Permbajtjes si dhe ne lidhje me humbjet, kostot, veprimet, procedurat, pretendimet, demet, shpenzimet (perfshi kosto dhe shpenzime te arsyeshme ligjore) ose pergjegjesi te cfaredo lloji te shkaktuara ose lejuara drejtperdrejt ose jo drejtperdrejt nga Peshkatari.al per shkak te perdorimit te Faqes dhe Sherbimeve apo ofrimit te Permbajtjes, ose per shkak te shkeljeve ose mos zbatimit nga ana juaj te ketyre Kushteve dhe Afateve.

10. Ndryshimet

10.1 Peshkatari.al rezervon te drejten per te ndryshuar nde cdo kohe Faqen dhe/ose Sherbimet apo per te pezulluar e perfunduar ofrimin e Faqes dhe Sherbimeve apo aksesin ne nje pjese apo ne te gjitha Sherbimet.

10.2 Peshkatari.al rezervon te drejten per te ripare keto Kushte dhe Afate ne cdo kohe. Ndryshime te tilla do te hyjne ne fuqi dy jave pasi te jene postuar ne Faqe. Nese vazhdoni te perdorni Faqen, do te merret e mireqene se Ju keni pranuar ndryshimet qe iu jane bere Kushteve dhe Afateve.

11. Monitorimi/regjistrimi i komunikimeve

Monitorimi ose regjistrimi i thirrjeve, e-mail-eve, mesazheve ose komunikime te tjera behet ne perputhje me ligjin dhe sidomos per qellimet e biznesit te Peshkatari.al, si per shembull kontrollet e cilesise, per te parandaluar perdorimin e paautorizuar te sistemeve te telekomunikacionit te Peshkatari.al dhe per te garantuar funksionimin eficent te sistemeve si dhe per te parandaluar ose hetuar krimet dhe/ose abuzimet.

12. Perfundimi

12.1 Peshkatari.al mund te vendose te pezulloje, ndryshoje apo perfundoje ofrimin e Sherbimeve dhe Faqes menjehere dhe pa njoftim paraprak ne cdo kohe per shkak te punimeve te mirembajtjes, per te perditesuar ose permiresuar Faqen ose Sherbimet ose per cfaredo arsye tjeter.

12.2 Peshkatari.al mund te zgjedhe te perfundoje ofrimin e Sherbimeve ose aksesit tuaj ne Faqen, per shkak te shkeljes se ketyre Kushteve dhe Afateve nga ana juaj, ose nese Peshkatari.al pushon ofrimin e Faqes dhe Sherbimeve per cfaredo arsye.

13. Te pergjithshme

13.1 Ligji Drejtues dhe Juridiksioni – Keto Kushte dhe Afate drejtohen dhe interpretohen ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise dhe mosmarreveshjet do te gjykohen ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane.

13.2 Ndashmeria – Keto Kushte dhe Afate jane te ndashme, nese nje parashikim percaktohet si i paligjshem ose i pazbatueshem nga ndonje gjykate me juridiksion kompetent, ky parashikim do te quhet se eshte hequr/fshire pa ndikuar mbi parashikimet e tjera te ketyre Kushteve dhe Afateve.

13.3 Doreheqja- Nese Peshkatari.al nuk arrin te ushtroje te drejtat ose nuk permbush parashikimet ne keto Kushte dhe Afate, kjo nuk do te perbeje doreheqje nga keto te drejta, pervec rasteve kur Peshkatari.al bie dakord per kete me shkrim.

13.4 Deklaratat – Ju pranoni dhe bini dakord se me pranimin e ketyre Kushteve dhe Afateve ju nuk bazoheni dhe nuk perfitoni demshperblim per deklaratat, perfaqesimet, garancite ose marreveshjet (e bera qofte per shkak te neglizhences ose pa dashje) nga nje person (pale ose jo ne keto Kushte dhe Afate), pervec atyre te shprehura si garanci ne keto Kushte dhe Afate. Sidoqofte, asgje ne kete Paragraf nuk do te funksionoje per te kufizuar ose perjashtuar pergjegjesine ose gabimet.

13.5 Kalimi – Me pranimin e ketyre Kushteve dhe Afateve merrni persiper se nuk do te kaloni, ri-shisni, nen-kontraktoni ose transferoni te drejtat tuaja ose detyrimet sipas ketyre Kushteve dhe Afateve ose nje pjese te tyre. Shkelja e ketij kufizimi ne cfaredo menyre, pavaresisht nese rezulton ose jo e suksesshme, do te shkaktoje perfundimin e ofrimit te Sherbimeve nga Peshkatari.al nga ky moment e tutje. Peshkatari.al, vetem me te drejten e saj, mund t’ia kaloje keto Kushte dhe Afate pjeserisht ose teresisht nje pale te trete.

13.6 Forca Madhore – Peshkatari.al nuk do te mbaje pergjegjesi per shkeljen e ketyre Kushteve dhe Afateve per shkaqe qe jane jashte kontrollit te saj perfshi, pa u kufizuar me, fatkeqesite natyrore, motin e keq, veprime ose perjashtime nga ana e Qeverise ose operatoreve te telefonise publike ose autoriteteve te tjera kompetente ose paleve te tjera per te cilat Peshkatari.al nuk mban pergjegjesi.

14.

As kontrolli dhe as revizioni nuk ofrojne siguri per mirembajtjen dhe integritetin e kesaj faqeje, perfshi kontrollet e ushtruara per te arritur kete qellim dhe sidomos nese kane ndodhur ndryshime ne informacionin financiar te publikuar fillimisht. Keto ceshtje jane pergjegjesi te drejtuesve por asnje procedure kontrolli nuk mund te ofroje siguri absolute ne kete fushe.

15. Perkufizime

“Permbajtje”
jane te gjitha te dhenat, informacioni, materiali dhe permbajtja, perfshi por pa u kufizuar me mesazhe, vizatime, fotografi, software, video, muzike, tinguj dhe grafike;

“Sherbime”
ka kuptimin qe i eshte dhene ne Paragrafin 1.1;

“Funksione”
jane sherbimet e ofruara nga ose nepermjet Faqes;

“Kushte dhe Afate”
eshte kontrata ndermjet Peshkatari.al dhe Ju, qe permban keto kushte dhe afate;

“Marka Tregtare”
eshte fjala ose logo “Peshkatari.al”, sido që të jetë e paraqitur, përfshi prezantimet e stilizuara, të gjitha logot e shoqeruara me te dhe simbolet dhe kombinimet e sa me siper me nje tjeter fjale ose shenje;

“Peshkatari.al”
eshte BTC-AL., me seli te regjistruar Rruga Thimi Mitko, Tirane, Shqiperi dhe mund te referohet dhe si “ne” ose “neve” ne keto Kushte dhe Afate ;

“Ju”
eshte vizitori i Faqes, i cili hyn në këto Kushte dhe Afate (dhe “i juaji” do te interpretohet ne kete kuptim).

Shporta

0
image/svg+xml

S'ka produkte në shportë

Vazhdo me Blerjet